FAALİYETLERİMİZ

Hedeflerimiz

1. Gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, bilimsel ve mesleki gelişimine katkı sağlamak. 2. Gençlerin, insan ve doğa sevgisi taşıyan, insan haklarına saygılı, demokratik değer, tutum ve davranışlara sahip birey olmaları için katkı sağlamak. 3. Gençlerin girişimci, yaratıcı, çözüm odaklı, üretken, değişim ve gelişim odaklı, katılımcı, prensip sahibi, paylaşımcı ve lider bir ruha sahip olmaları için faaliyetler yürütmek. 4. Gençlerin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde karar alma mekanizmalarına dâhil olmalarını, aktif vatandaşlıklarının güçlendirmesini, sürdürülebilir gençlik politikalarının geliştirilmesini, hayat boyu öğrenme ve gençlerin iş gücü piyasasına katılımları sağlamak. 5. Doğal afet, ilk yardım, çevre, enerji tasarrufu ve enerji kaynaklarını korunması konularında gençleri ve toplumu bilinçlendirmek. 6. İmkânı kısıtlı gençlerin sosyal hayata adaptasyonu desteklemek ve yardım imkânları sunmak. 7. Avrupa Boyutunda güncel gençlik çalışmaların takip etmek, Yerel, Ulusal ve Uluslar arası alanda faaliyet gösteren gençlik organizasyonlarıyla ortaklıklar kurmak ve projeler geliştirmek 8. Türkiye genelinde gençlerin sorunları, gençliğin istihdamı, gençlerin ihtiyaçları gibi alanlarda çözüm odaklı yaklaşımlar oluşturmak. 9. Tarihi, kültürel, sanatsal, çevresel, bilimsel ve sosyal alanlarda Türkiye’nin uluslararası platformlarda tanıtımı için faaliyetler geliştirmek ve uygulamak. 10. Gençlerin dünya barışı, çevre ve toplumsal kalkınma alanlarında daha etkin olmaları için ulusal ve uluslararası alanda işbirliği yapmak.

Faaliyetlerimiz

• Yerel, Ulusal ve Uluslararası Projeler • Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) • Sosyal Sorumluluk Projeleri • Sosyal, Kültürel, Sanatsal, Çevresel ve Sportif Faaliyetler • Kurslar (Dans, Müzik, İngilizce… vb) • Ulusal ve Uluslararası Kamplar / Geziler • Sertifikalı Eğitimler • Konferans/ Seminer/ Konserler • Ulusal ve Uluslararası Festivaller • Gençlik Yayınları • Atölye çalışmaları

Çalışma Konularımız

• Sosyal, Kültürel, Sanatsal, Çevresel ve Sportif Faaliyetler • Gençlik Katılımı / Aktif Vatandaşlık • İnsan Hakları / Ayrımcılık/ Yabancı Düşmanlığı • Gençlik Politikaları • Gençlik Bilgilendirmesi • Dezavantajlı gençlerin Sosyal Hayata Adaptasyonu • Kültürlerarası Diyalog ve • Kültürlerarası Öğrenme • Kültürel çeşitlilik