Erasmus+

ERASMUS + NEDİR?

Erasmus+ Programı Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında 2014-2020 yılları arasında uyguladığı hibe programıdır. Erasmus+ Programı ile bireylere yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin desteklenmesi ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılması amaçlanırken, kurumlara, kuracakları işbirlikleri yoluyla sektörlerinde ilerleme ve kurumsal kapasitelerini geliştirme fırsatları sunmaktadır. Erasmus+ programı ülkemizde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmektedir. Erasmus+ dünyasında her yaştan ve her sektörden vatandaşımız için Avrupa fırsatları bulunmaktadır. Erasmus+ Gençlik Programına katılmak için yabancı dil bilmek bir ön şart değildir. ERASMUS + AMACI Erasmus+ Programı; Eğitim, gençlik ve spor alanındaki projeleri destekleyerek; Avrupa’da; iş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

ERASMUS + AMACI

Erasmus+ Programı; Eğitim, gençlik ve spor alanındaki projeleri destekleyerek; Avrupa’da; iş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

ERASMUS+ PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ

• Yeteneklerin ve niteliklerin tanınması ve belgelendirilmesi
• Sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılması
• Uluslararası boyutta hareketlilik ve işbiriliği
• Açık erişim
• Çok dillilik
• Eşitlik ve sosyal içerme
• Katılımcıların korunması ve güvenliği

ERASMUS +  HEDEFLER

 • 1- Temel hedef dahil Avrupa 2020 stratejisinin hedefleri,
 • 2- Avrupa işbirliği (ET 2020) için stratejik çerçeve hedefleri,
 • 3- Yüksek öğretimde sürdürülebilir gelişme,
 • 4- Avrupa değerlerinin tanıtımı (insan onuru, özgürlük demokrasi, eşitlik, hukukun egemenliği ve insanlarına saygı,çoğulculuk, ayrım yapmama, adalet, dayanışma, kadın erkek eşitliğinin egemen olduğu bir toplum),
 • 5- Gençlik alanında Avrupa işbirliği için yenilenmiş çerçevenin genel amaçları,
 • 6- Sporun Avrupa boyutunu geliştirme amacı,
 • 7- Temel yeterlilik ve becerilerin işgücü piyasasındaki arz talep uyumuna ve toplumsal bağların güçlenmesine katkı yapacak bir nitelikte geliştirilmesi için öğrenme hareketliliği fırsatları sunmak,
 • 8- Eğitim kurumları ile paydaşları arasında ulus ötesi işbirliği sağlanarak kurumsal kapasite ve kalitenin gelişimine katkıda bulunmak,
 • 9- Politika alanlarında işbirliği ve eğitim kurumlarının modernizasyonunu desteklemek üzere tasarlanmış olan Avrupa hayat boyu öğrenme alanını oluşmasına katkı sağlamak,
 • 10- Dil ve kültürel farklılık alanında farkındalığı teşvik ederek dil öğretimi ve öğrenimi konusunda iyileştirme,
 • 10- Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında işbirliği ile eğitim öğretimin uluslar arası boyutunu güçlendirmek
 • 11- Mesleki eğitimle ilgili özel amaç; eğitim istihdam ilişkisi, mesleki eğitim politikalarının ekonomik gelişme stratejilerinin uyumu, potansiyel büyüme alanları ve beceri eksikliği yaşanan alanlara odaklanma, yeterliliklerin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (EQF) uygun olarak geliştirilmesi
 • 12- Yetişkin eğitimi ile ilgili özel amaç, yetişkinlere yeniden beceri kazandırma ;ve becerilerini yükseltme, kazanımların tanınması, yetişkin öğrenmesine daha fazla teşvik, kariyer danışmanlığı ve bireyler için özel öğrenme fırsatları

ERASMUS+ PROGRAMI ALT BAŞLIKLAR

Erasmus+ Programı kapsamında gençler için desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem altında toplanıyor:

Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

 • Gençler ve Gençlik Çalışanları Hareketlilik Projeleri

1-  Gençlik Değişimleri
2-  Avrupa Gönüllü Hizmeti
3-  Gençlik Çalışanları için Eğitim ve Ağ Kurma 

Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği

 • Yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerdeki grup/kuruluşlar arasındaki stratejik işbirliği ve ortaklık projelerini kapsamaktadır.

Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek

 • Gençler Ve Karar Alıcılar Arasında Toplantılar (ulusal ve/veya ulus ötesi)

ERASMUS+ HEDEF KİTLESİ

Bireysel: Gençler yurt içinde ve yurtdışındaki eğitim faaliyetlerine katılabilir veya Avrupa Gönüllü Hizmeti yapabilirler. Başka grup ve kuruluşlarca hazırlanan projelere katılımcı olarak dahil olabilirler.
Gençlik Grupları: Bir kuruluşa üye değilsiniz ancak kendi projenizi mi hazırlamak istiyorsunuz? Grup kurun o halde! En az 5 genç bir araya gelin (4 katılımcı + 1 grup lideri), mümkün olduğunca cinsiyet dengeli bir grup kurun, grubunuza bir isim verin, ortaklarınızı bulun ve başvurun!
Tüzel kişilikler (STK, Kamu ve sosyal sorumluluk alanında aktif kar amacı güden kuruluşlar) için fırsatlar: Tüm alt programlarda proje başvuru sunabilirsiniz. Gençler, gençlik çalışanları, kuruluş temsilcileri veya bu alanda çalışan personelin hareketliliğini içeren her konuda proje başvurusu yapabilirler.

 • *Eğitim, gençlik ve spor alanında faaliyeti olan kurum/kuruluşlar
 • *Dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları
 • *Eğitim çalışanları
 • *Örgün eğitim öğrencileri
 • *Yetişkin eğitimi öğrenicileri
 • *Gençler
 • *Gençlik çalışanları

HANGİ ÜLKELER KATILABİLİR

 • Avrupa Birliği üye ülkeler
 • EFTA Ülkeleri (Avrupa Serbest Ticaret Birliği): İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç
 • AB adayı ülke: Türkiye ve Makedonya
 • Program Üyesi toplam 34 ülke
 • Ortak Ülkeler ( Bazı faaliyetlere katılabilirler) (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ Cumhuriyeti, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus)

Daha fazla bilgi için www.ua.gov.tr web sayfasını inceleyiniz